America ProductAmerica sim card : ซิมการ์ดอเมริกา (12GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 12GB (เมื่อใช้งานครบ สัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ 3000 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ผู้ให้บริการ AT&T และ T-Mobile
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่ว USA
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  799฿
  จอง

America sim card : ซิมการ์ดอเมริกา (5GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 5 GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ 3000 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ผู้ให้บริการ AT&T และ T-Mobile
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่ว USA
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  599฿
  จอง

Joy sim card : ซิมการ์ด 11 ประเทศ (5Days)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 5 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 128 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • สามารถใช้ได้ในประเทศ ดังนี้ Japan,Korea,Malaysia,US,Indonesia,Cambodia, Philippines,Taiwan,Hong Kong,Macau,Thailand (11ประเทศ)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  249฿
  Buy

Joy sim card : ซิมการ์ด 11 ประเทศ (7Days)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.6GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 128 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • สามารถใช้ได้ในประเทศ ดังนี้ Japan,Korea,Malaysia,US,Indonesia,Cambodia, Philippines,Taiwan,Hong Kong,Macau,Thailand (11ประเทศ)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  299฿
  Buy