SIM CARD


Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (3GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 3 GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  699฿
  Buy now

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (5GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 5 GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ใน Zone Europe 3000 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ส่ง SMS ได้ใน Zone Europe 3000 SMS (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  799฿
  Buy now

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (12GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 12 GB หากอยู่ในประเทศอังกฤษตลอดการใช้งาน
 • หากใช้ในประเทศอื่นด้วยจะสามารถใช้3GBในอังกฤษและ9GBในประเทศอื่น ๆ (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ใน Zone Europe 3000 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ส่ง SMS ได้ใน Zone Europe 3000 SMS (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  999฿
  Buy now
ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Sim Card Japan) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ DOCOMO
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  555฿
  Buy now
Japan&Korea sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น และเกาหลี (4GB) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Japan&Korea sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น และเกาหลี (4GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G หรือ 3G
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ปริมาณใช้งาน 4GB (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่นและเกาหลี
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  399฿
  Buy now
ซิมการ์ดอเมริกา (Sim Card America) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

America sim card : ซิมการ์ดอเมริกา (9GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 9GB (เมื่อใช้งานครบ สัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ 300 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ผู้ให้บริการ AT&T และ T-Mobile
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่ว USA
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  999฿
  Buy now
ซิมการ์ดเวียดนาม(Sim Card Vietnam) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Vietnam sim card : ซิมการ์ดเวียดนาม (9.2GB)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 10 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 9.2GB (เมื่อใช้งานครบ สัญญาณจะตัดทันที)
 • ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Mobi
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  299฿
  Buy now
ซิมการ์ดฮ่องกง&มาเก๊า (Sim Card Hongkong&Macau) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Hongkong&Macau sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง & มาเก๊า (Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 256 Kbps ไม่จำกัด)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ความเร็วในฮ่องกง 4G และมาเก๊า 3G ตลอดการใช้งาน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  179฿
  Buy now
ซิมการ์ดฮ่องกง (Sim Card Hongkong) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Hongkong 4 Days Sim card : ซิมการ์ดฮ่องกง 4 วัน (1GB Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 4 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1GB ต่อวัน(หลังจากนั้นลดลงเหลือ 128 Kbps ไม่จำกัด)
 • ความเร็วสูงสุด 4G หรือ 3G ตลอดการใช้งาน
 • ผู้ให้บริการ China Mobile
 • สามารถเลือกการโทรได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น !
 •       1.โทรภายในประเทศฮ่องกงได้ 80 นาที (เมื่อโทรครบจะตัดทันที)
        2.โทรกลับประเทศไทยได้ 20 นาที (เมื่อโทรครบจะตัดทันที)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  179฿
  Buy now
ซิมการ์ดจีน&ฮ่องกง (Sim Card China&Hongkong) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

China&Hongkong sim card : ซิมการ์ดจีนและฮ่องกง

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 2GB (เมื่อใช้งานครบสัญญาณจะตัดทันที)
 • ความเร็ว 42 Mbps ตลอดการใช้งาน
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ ประเทศจีน China Unicom , ประเทศฮ่องกง PCCW
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  499฿
  Buy now
ซิมการ์ดไต้หวัน (Sim Card Taiwan) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Taiwan sim card : ซิมการ์ดไต้หวัน (Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 5 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน ไม่จำกัด
 • ความเร็วสูงสุด 4G
 • ผู้ให้บริการ Fareastone
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  299฿
  Buy now
ซิมการ์ดสิงค์โปร ซิมการ์ดมาเลเซีย (Sim Card Singapore Sim Card Malaysia) ซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก

Singapore&Malaysia sim card : ซิมการ์ดสิงค์โปร มาเลเซีย

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB (หลังจากนั้นลดลงเหลือ 256 Kbps ไม่จำกัด)
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ StarHub
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  349฿
  Buy now

เกี่ยวกับเรา

Wise Incorporation ผู้ให้บริการเช่า Pocket WiFi นานาชาติ Pocket WiFi ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เวียดนาม และจัดจำหน่ายซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Japan Sim Card) ซิมการ์ดเกาหลี (Korea Sim Card) ซิมการ์ดอเมริกา (USA Sim Card) ซิมการ์ดจีน (China Sim Card) ซิมการ์ดยุโรป (Europe Sim Card) ซิมการ์ดฮ่องกง (HongKong Sim Card) ซิมการ์ดเวียดนาม (Vietnam Sim Card) ซิมการ์ดมาเลเซีย (Malysia Sim Card) ซิมการ์ดสิงคโปร์ (Singapore Sim Card) ซิมการ์ดอังกฤษ (England Sim Card) และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพที่ดี และราคาถูก ที่สุดในเมืองไทย พร้อมบริการหลังการขายดีเยี่ยม

ช่องทางการติดต่อ

  Facebook wiseworldwifi

  Instagram wiseworldwifi

  Line wiseworldwifi

 

ติดต่อเรา

-Asoke Office-

Open Monday-Friday 08:30-17:30
and Saturday 10:00-15:00
Address : 219/11-A,Asoke Tower, 4th Floor, Soi Asoke,Sukhumvit 21 Road, Klong Toey, Wattana, Bangkok 10110.
Tell : 02-664-1627
E-mail : info@wiseincorp.com

-Suvarnabhumi Office-

Open Open everdays 8:30-22:00
Address : Suvarnabhumi Airport Bangkok ชั้น B1 ด้านหลังเคาร์เตอร์แลกซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า Airport link
Tell : 089-392 8495