SIM CARD


Southeast Asia Sim card : ซิมการ์ดเอเชียใต้ (3GB Unlimited)

ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G หรือ 3G
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ปริมาณใช้งาน 3GB (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 256 Kbps)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  299฿
  Buy now

  Joy sim card : ซิมการ์ด 11 ประเทศ (5Days)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 5 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 128 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • สามารถใช้ได้ในประเทศ ดังนี้ Japan,Korea,Malaysia,US,Indonesia,Cambodia,
  Philippines,Taiwan,Hong Kong,Macau,Thailand (11ประเทศ)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  249฿
  Buy now

  Joy sim card : ซิมการ์ด 11 ประเทศ (7Days)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.6GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 128 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • สามารถใช้ได้ในประเทศ ดังนี้ Japan,Korea,Malaysia,US,Indonesia,Cambodia,
  Philippines,Taiwan,Hong Kong,Macau,Thailand (11ประเทศ)
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  299฿
  Buy now

  Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ DOCOMO
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  555฿
  Buy now

  Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น (2GB Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 2GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 200 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ DOCOMO
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  329฿
  Buy now

  Japan sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น (1GB Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1GB ไม่จำกัด (ความเร็วลดลงเหลือ 512 Kbps ตลอดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 4G ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ Softbank
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  279฿
  Buy now

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (5GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 5 GB (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ใน 3000 นาที และส่ง SMS ได้ใน 3000 SMS (ทุกเครือข่ายภายใน 37 ประเทศ ยกเว้น Australia , New Zealand , USA , Hong kong , Macau , Sri Lanka , Indonesia)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  799฿
  Buy now

  Europe sim card : ซิมการ์ดยุโรป (12GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งานเต็ม 12 GB ทุกประเทศ (เมื่อใช้หมดสัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ใน 3000 นาที และส่ง SMS ได้ใน 3000 SMS (ทุกเครือข่ายภายใน 37 ประเทศ ยกเว้น Australia , New Zealand , USA , Hong kong , Macau , Sri Lanka , Indonesia)
 • ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศ ความเร็วสูงสุด 3G หรือ 4G
 • ผู้ให้บริการ Three UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  999฿
  Buy now

  Japan&Korea sim card : ซิมการ์ดญี่ปุ่น และเกาหลี (4GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G หรือ 3G
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ปริมาณใช้งาน 4GB (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วญี่ปุ่นและเกาหลี
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  399฿
  Buy now

  America sim card : ซิมการ์ดอเมริกา (12GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 12GB (เมื่อใช้งานครบ สัญญาณจะตัดทันที)
 • โทรเข้า-ออกได้ 3000 นาที (ภายในเครือข่าย Three UK เฉพาะสินค้าของ Wise เท่านั้น !)
 • ผู้ให้บริการ AT&T และ T-Mobile
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่ว USA
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  999฿
  Buy now

  Vietnam sim card : ซิมการ์ดเวียดนาม (4GB Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 30 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 4GB ต่อวัน (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps ไม่จำกัดการใช้งาน)
 • ความเร็วสูงสุด 3G/4G ใน Ho Chi Minh, Ha noi, Da nang พื้นที่อื่น ๆ สามารถใช้งานได้ 2G
 • ผู้ให้บริการ Vietnamobile
 • สามารถโทรได้ 30 นาทีในเวียดนาม และ 3 นาทีสำหรับโทรกลับมายังไทย
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • ราคา
  349฿
  Buy now

  China&Hongkong sim card : ซิมการ์ดจีนและฮ่องกง

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 2GB (เมื่อใช้งานครบสัญญาณจะตัดทันที)
 • ความเร็ว 42 Mbps ตลอดการใช้งาน
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้
 • ผู้ให้บริการ ประเทศจีน China Unicom , ประเทศฮ่องกง PCCW
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  499฿
  Buy now

  Hong Kong sim card 4 Days : ซิมการ์ดฮ่องกง 4 วัน (1GB/Day Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 4 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1GB ต่อวัน (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 128 Kbps)
 • โทรเข้า-ออกได้ 35฿ หีือ HK$ 8 (นาทีละ 45 สตางค์ หรือ HK$0.1)
 • ผู้ให้บริการ China Mobile
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  199฿
  Buy now

  Hong Kong & Macau : ซิมการ์ดฮ่องกง มาเก๊า 7 วัน (1.2GB)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 7 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน 1.2GB (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 256 Kbps)
 • ผู้ให้บริการ China Unicom UK
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  199฿
  Buy now

  Taiwan sim card : ซิมการ์ดไต้หวัน (Unlimited) GTnet

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 5 วัน
 • ปริมาณการใช้งาน ไม่จำกัด
 • ความเร็วสูงสุด 4G Unlimited
 • ผู้ให้บริการ GTnet
 • ไม่สามารถโทรเข้า-ออก ได้
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  299฿
  Buy now

  Thailand sim card : ซิมการ์ดไทยแลนด์ (3GB Unlimited)

  ข้อมูลการให้บริการ
 • ระยะเวลาการใช้งาน 8 วัน
 • ความเร็วสูงสุด 4G หรือ 3G
 • สามารถโทรเข้า-ออก ภายในประเทศไทยได้ 100 นาที
 • ปริมาณใช้งาน 3GB (หลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเหลือ 384 Kbps)
 • ใช้งานได้ 99.9% ทั่วประเทศไทย
 • เมื่อใช้งานครบจำนวนตามที่กำหนดแล้ว สามารถ Top up ได้ที่ 7 eleven ทุกสาขา
 • ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามค่ะ
 • **ซิมการ์ดนี้เป็นซิมการ์ดศำหรับซื้อขาด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือคืนเงินในทุกกรณี**
  ราคา
  300฿
  Buy now

  เกี่ยวกับเรา

  Wise Incorporation ผู้ให้บริการเช่า Pocket WiFi นานาชาติ Pocket WiFi ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เวียดนาม และจัดจำหน่ายซิมการ์ดต่างประเทศ ราคาถูก ซิมการ์ดญี่ปุ่น (Japan Sim Card) ซิมการ์ดเกาหลี (Korea Sim Card) ซิมการ์ดอเมริกา (USA Sim Card) ซิมการ์ดจีน (China Sim Card) ซิมการ์ดยุโรป (Europe Sim Card) ซิมการ์ดฮ่องกง (Hong Kong Sim Card) ซิมการ์ดเวียดนาม (Vietnam Sim Card) ซิมการ์ดมาเลเซีย (Malaysia Sim Card) ซิมการ์ดสิงคโปร์ (Singapore Sim Card) ซิมการ์ดอังกฤษ (England Sim Card) และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพที่ดี และราคาถูก ที่สุดในเมืองไทย พร้อมบริการหลังการขายดีเยี่ยม

  ช่องทางการติดต่อ

   Facebook wiseworldwifi

   Instagram wiseworldwifi

   Line wiseworldwifi

   

  ติดต่อเรา

  -Times Square Office-

  Open Monday-Friday 09.00-19:00
  and Saturday 10:00-15:00
  Address : Times Square Building Mall,floor 2 Unit 214, 246 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
  Tel : 02-115-4009 และ 02-115-4008
  E-mail : info@wiseincorp.com

  -Suvarnabhumi Office-

  Open Open everdays 8:30-22:00
  Address : Suvarnabhumi Airport Bangkok ชั้น B1 ด้านหลังเคาร์เตอร์แลกซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า Airport link
  Tell : 089-392 8495